//


REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

§ 8. Regulaminu rekrutacji do LO im. M. Kopernika w Wieruszowie

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie   prowadzi nabór         w formie elektronicznej w ramach elektronicznego systemu naboru na ogólno-wojewódzkiej  stronie internetowej: lodzkie.edu.com.pl.
  2.  Kandydatów obowiązuje  wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z systemu elektronicznego, który wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, składają tylko do szkoły pierwszego wyboru.
  3.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od  13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 12.00  .
  4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły należy dokonać tylko w szkole pierwszego wyboru dostarczając kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty            w terminie od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia  25 czerwca 2019 r. godz. 12.
  5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 16 lipca 2019 r. do godz. 12.00
  6. Od dnia 16 lipca 2019 r. godz. 12.00 do dnia 24 lipca 2019 r. godz. 12.00  kandydaci umieszczeni  na liście zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki              w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  następujących dokumentów:

           -  dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie,

           -   wypełniony „Kwestionariusz  ucznia  Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole  Szkół  Ogólnokształcących   w Wieruszowie” z załącznikami,

           -  kartę zdrowia,

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25 lipca 2019 r.  do godz. 12.00.

8. Dyrektor szkoły, za pośrednictwem organu prowadzącego informuje o liczbie wolnych miejsc w szkole  do 25 lipca 2019 r. do godz. 13.00.

9. Uczniowie gimnazjów  i szkoły podstawowej, którzy nie zostali objęci systemem naboru elektronicznego, dokonują rejestracji samodzielnie.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna może pomóc w dokonaniu tej rejestracji po zgłoszeniu się kandydata   w sekretariacie  Liceum.

10. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pomocą szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.