//


REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TERMINARZ REKRUTACJI do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Wieruszowie na rok szkolny 2020/2021

1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie   prowadzi nabór w formie elektronicznej w ramach elektronicznego systemu naboru na ogólno-wojewódzkiej  stronie internetowej:  lodzkie.edu.com.pl

2. Kandydatów obowiązuje  wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z systemu elektronicznego, który wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, składają do szkoły pierwszego wyboru.

3. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od  15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00  .

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  w terminie od dnia 26 czerwca 2020 r. do dnia  10 lipca 2020 r. do  godz. 15.00.

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz.15.00.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 12 sierpnia 2020 r.

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata  od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 woli przyjęcia w postaci złożenia:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

- dwóch fotografii z imieniem i nazwiskiem na odwrocie.                                                                                                                  

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

9. Dyrektor szkoły, za pośrednictwem organu prowadzącego informuje Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole  do 19 sierpnia 2019 r..

10.  Uczniowie szkoły podstawowej, którzy nie zostali objęci systemem naboru elektronicznego, dokonują rejestracji samodzielnie.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna może pomóc w dokonaniu tej rejestracji po zgłoszeniu się kandydata  w sekretariacie  Liceum.

                                                                                           Dyrektor  ZSO w Wieruszowie

                                                                                             mgr inż.  Włodzimierz  Matyja

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie z dnia 11.03.2019 r.

w sprawie wprowadzenia  „Regulaminu rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika” w  Zespole Szkół  Ogólnokształcących    w Wieruszowie”.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Rozdział 6 (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1148 z póżn. zm.)

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737);

3) zarządzenie Nr 163/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 13  listopada 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2019/2020, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ;

4) zarządzenie Nr 11 / 2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów  na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników , branżowych szkół I stopnia) na  semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych,  w województwie łódzkim.

zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do  stosowania „Regulamin rekrutacji  do klas pierwszych Liceum  Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących                           w Wieruszowie na rok szkolny 2020/2021” (załącznik nr 1 do zarządzenia).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                          Dyrektor 

                                                        Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w  Wieruszowie                                                                                                                                                                                                                                                            mgr inż.  Włodzimierz  Matyja

Załącznik nr 1: regulamin rekrutacji (kryteria, terminarz, rekrutacja uzupełniająca)

Regulamin rekrutacji  do klas pierwszych

Liceum  Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie

na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Rozdział 6 (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1148 z póżn. zm.)

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737);

3) zarządzenie Nr 163/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 13  listopada 2019 r.                   w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2019/2020, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ;

4) zarządzenie Nr 11 / 2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.                      w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów  na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników , branżowych szkół I stopnia) na  semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych,  w województwie łódzkim.

§1. 

1.Wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem rekrutacji do klas pierwszych prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna  powołana zarządzeniem dyrektora Szkoły.

§2.

1.  Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie – Absolwenci szkół podstawowych,  mogą dokonać  wyboru  oddziałów  z pośród   niżej wymienionych  :

   -  oddział  1pA  politechniczny  (z rozszerzeniem  przedmiotów: matematyka, fizyka, język obcy);

  -   oddział  1pB  medyczny (z rozszerzeniem przedmiotów:  biologia, matematyka, język obcy;

  -   oddział 1pC  społeczny (z rozszerzeniem  przedmiotów: geografia, język obcy .

§ 3.

KRYTERIA REKRUTACJI  dla absolwentów szkoły podstawowej

1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decydują następujące kryteria:

a) liczba punktów wynikająca z przeliczenia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego                          z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako uwzględnione w procesie rekrutacji do poszczególnych oddziałów;

b) liczba punktów za wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty,

c) liczba punktów  za świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej  z wyróżnieniem,

d) liczba punktów za  osiągnięcia ucznia  z okresu nauki w szkole  podstawowej wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,            w szczególności w formie wolontariatu.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym,  brane są pod uwagę  łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata, rozumianą jako rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność  obojga rodziców kandydata,

5)  niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich w/w kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:

a) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) ocena zachowania.

§ 4.

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji  absolwentom szkoły podstawowej

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty,

1) wynik przedstawiony w procentach z :

a) języka polskiego,

b) matematyki,

- mnoży się  przez  0,3

2) wynik przedstawiony w procentach z :

a) z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,: biologia, chemia, fizyka, geografia  lub historia  ,

b) języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,2

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły  podstawowej,  za oceny wyrażone w stopniu:

1)  celującym – przyznaje się 18 punktów

2)  bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów

3)  dobrym – przyznaje się po 14 punktów

4)  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów

4. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodne z wykazami konkursów  wymienionych   w zarządzeniu nr 163/2019  ŁKO z dnia 13.11.2019r. i rozporządzenia MEN z dnia 11.09.2019 r.,  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do szkół publicznych           Dz. U. poz. 1737 

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 2d, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie  tego ucznia              w tych zawodach,  z tym że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi   18 punktów.

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 22 i art. 44zz  ust. 2  ustawy z  dnia 7 września 1991 r.                            o systemie oświaty  obowiązuje  § 8  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia            11 września 2019 r. Dz. U. poz. 1737.

§ 5.

Terminarz rekrutacji

                                                            do pierwszej klasy                                                              

Liceum Ogólnokształcącego

                                                       im. Mikołaja Kopernika                                                  

w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Wieruszowie

na rok szkolny 2020/2021

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie   prowadzi nabór w formie elektronicznej w ramach elektronicznego systemu naboru na ogólno-wojewódzkiej  stronie internetowej: lodzkie.edu.com.pl.
 2. Kandydatów obowiązuje  wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z systemu elektronicznego, który wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, składają tylko do szkoły pierwszego wyboru.
 3. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od  11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00  .
 4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły należy dokonać tylko w szkole pierwszego wyboru dostarczając kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od dnia 26 czerwca 2020 r. do dnia  30 czerwca 2020 r. godz. 15.00.
 5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 12.00
 6. Od dnia 13 lipca 2020 r. godz. 12.00 do dnia 20 lipca 2020 r. godz. 12.00  kandydaci umieszczeni  na liście zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki                      w wybranej szkole poprzez dostarczenie:

-     oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-    oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 -  dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie,

 -  kartę zdrowia,                                                                                                            

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 21 lipca 2020 r.  do godz. 14.00.
 2. Dyrektor szkoły, za pośrednictwem organu prowadzącego informuje o liczbie wolnych miejsc w szkole  do 25 lipca 2019 r. do godz. 13.00.
 3.  Uczniowie szkoły podstawowej, którzy nie zostali objęci systemem naboru elektronicznego, dokonują rejestracji samodzielnie.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna może pomóc w dokonaniu tej rejestracji po zgłoszeniu się kandydata   w sekretariacie  Liceum.

 1. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pomocą szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.

 § 6.

Rekrutacja uzupełniająca.

 

 1. 1.      Kandydaci biorący udział w rekrutacji uzupełniającej składają  dokumenty wymienione w  pkt.3 w terminie od 22 lipca 2020 r. do 27.lipca 2020 r.godz.15.00.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości dnia 17. sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                               w postępowaniu uzupełniającym.
 2. Podanie do publicznej wiadomości dnia 24. sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  w postępowaniu uzupełniającym
 3. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.

§ 7.

    Przepisy  dodatkowe:

 1. Odwołania od wyników rekrutacji określa Zarządzenie  nr 11/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku.
 3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły .

                                                                                             Dyrektor 

                                                                        Zespołu Szkół Ogólnokształcących                                                                                                                   w  Wieruszowie       

                                                                               mgr inż.  Włodzimierz  Matyja

Obejrzyj film promujący nasze LO!