//


EKO-Kopernik

EKO-Kopernik czyli współpraca pomiędzy grupą kapitałową Prymas&Prymas a Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie

MADONIS, KOPERNIK i AGRECOL razem... -spotkanie inauguracyjne

         W ramach rozpoczętej współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową Prymas & Prymas a Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w dniu 25 października 2019 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne, z udziałem następujących osób:

- Jarosław Prymas – Właściciel Grupy Kapitałowej, Prezes Zarządu

- Karolina Sołyga - Kempa – specjalista ds. ochrony nawożenia i pielęgnacji roślin

- Karolina Krawczyk – Borowiec – starszy inspektor ds. BHP

- Radosław Zakręta – dyrektor Działu Produkcji

- Piotr Bednarek – kierownik Działu Magazyn

- Renata Świeściak – asystent Zarządu, koordynator współpracy

- Elżbieta Andrzejak – Wiceprezes Zarządu

- Karolina Krawczyk-Borowiec – pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

- Marek Miszczyk – dyrektor Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju

- Uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym

- Ewa Stasik-Żyła – nauczyciel biologii 

- Anita Giż – nauczyciel chemii.

Czytaj dalej..

W czasie pierwszej wizyty młodzież zapoznała się z historią firm; Agrecol i Madonis, ich produktami oraz tematyką planowanych zajęć laboratoryjnych i innych form współpracy. W trakcie spotkania zebrani zobaczyli prezentacje - wizytówki multimedialne obu  firm oraz profilu biologiczno-chemicznego LO.

Współpraca z firmami: Madonis i Agrecol stwarza szerokie perspektywy rozwoju wiedzy i umiejętności oraz doświadczeń naszej szkoły.

Jesteśmy pewni, że nasz  nakład pracy, dążenie do celu i młodzieńczy entuzjazm pozwolą na realizację ambitnych działań

Opracowali: Uczniowie klasy IIa, Ewa Stasik-Żyła i Anita Giż

Podpisanie Porozumienia

W dniu 12 czerwca 2019 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Grupą Kapitałową Prymas & Prymas a Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie.

Celem Porozumienia jest wspieranie Liceum przez Grupę w zdobywaniu i wykorzystywaniu w procesie kształcenia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w obszarze odpowiadającym zakresowi działalności Grupy i Liceum oraz wspieraniu Grupy przez Liceum w zakresie promocji działalności Grupy. Podpisane Porozumienie stwarza szerokie perspektywy rozwoju wiedzy i umiejętności oraz doświadczeń naszej szkoły.

Zakres Porozumienia obejmuje m.in. następujące działania:

  1. współpracę kadry dydaktycznej Liceum i przedstawicieli Grupy w zakresie opracowania programu i jego realizacji,
  2. umożliwienie uczniom Liceum w podziale na grupy odbywanie zajęć praktycznych powiązanych z ramowym planem nauczania i specyfiką działalności Grupy,
  3. wspieranie merytoryczne Liceum w tworzeniu warunków do rozwijania indywidualnych uzdolnień, zainteresowań i umiejętności wśród uczniów szczególnie uzdolnionych między innymi poprzez umożliwienie im udziału na preferencyjnych zasadach w seminariach, konferencjach, imprezach targowych oraz objęcie patronatem szkolnych kół zainteresowań lub kół naukowych,
  4. popularyzacja wśród uczniów wiedzy wynikającej ze specyfiki działalności Grupy poprzez prowadzenie przez pracowników Grupy prelekcji, wykładów itp. oraz umożliwienie uczniom Liceum zapoznania się z działalnością Grupy,
  5. wspieranie Liceum przez Grupę w organizacji wydarzeń szkolnych, międzyszkolnych  i in. organizowanych przez Liceum w zakresie objętym działalnością Grupy,
  6. przekazywanie do biblioteki Liceum materiałów i opracowań prezentujących działalność badawczo-rozwojową i wdrożeniową Grupy, w tym wersji multimedialnej.

Jesteśmy pewni, że nasz nakład pracy, dążenie do celu i  młodzieńczy entuzjazm pozwolą na realizację ambitnych działań. Dziękujemy Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego za udział w uroczystości podpisania Porozumienia a  Grupie Kapitałowej Prymas & Prymas życzymy zadowolenia ze współpracy.

Opracowały: koordynatorzy projektu Ewa Stasik-Żyła i Anita Giż